August 27, 2014
Backyard Sunflowers, Portland, OR
© Robert Pallesen

Backyard Sunflowers, Portland, OR
© Robert Pallesen

August 22, 2014
Office Window, Portland, OR
© Robert Pallesen

Office Window, Portland, OR
© Robert Pallesen

August 18, 2014
Dining Room, Portland, OR
© Robert Pallesen

Dining Room, Portland, OR
© Robert Pallesen

August 17, 2014
Window, Oceanside, OR
© Robert Pallesen

Window, Oceanside, OR
© Robert Pallesen

August 14, 2014
Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

August 11, 2014
Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

August 10, 2014
Garden Fence, Oceanside, OR
© Robert Pallesen

Garden Fence, Oceanside, OR
© Robert Pallesen

August 5, 2014
Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

Bay Ocean Spit, Tillamook, OR
© Robert Pallesen

August 3, 2014
Blackberry Plant, Oceanside, OR
© Robert Palllesen

Blackberry Plant, Oceanside, OR
© Robert Palllesen

August 2, 2014
Tree Branch, Netarts, OR
© Robert Pallesen

Tree Branch, Netarts, OR
© Robert Pallesen